... Tội phạm hả, kệ mợ nó, chịch thôi !!! 


... Hỏng cả tuổi thơ cmnr 


Part 1 : 


Part 2 : 

Part 3 :